jtt_cut_white1120

Leveringsbetingelser for Jæren Treteknikk as (JTT)

1. Gyldighet
Betingelsene gjelder for alle avtaler, med eller uten kontrakt. Når eventuell konflikt/motstrid mellom JTT`s betingelser og oppdragsgivers innkjøpsbetingelser oppdages, skal forrang avtales skriftlig. Inntil eventuell forrang er avtalt skriftlig, gjelder JTT`s betingelser.
 
2.Tilbud/pris
JTT`s tilbud er bindende i to (2) måneder regnet fra tilbudsdato, og er ikke inkludert merverdiavgift med mindre dette tydelig framgår av avtalen.
For oppdrag/avtaler som påvirkes av økte lønns- og materialkostnader skal kontraktssummen justeres etter gjeldende regler for bygg- og anleggsarbeider. Hvis leveransen krever endrede dimensjoner i forhold til tilbudslinjer, vil dette medføre prisjustering. Oppgitte dimensjoner er antatte og må dimensjoneres.
 
3. Avtale/kontrakt
Leveringsomfang, pris og leveringstid skal være beskrevet i kontraktsavtale, ordrebekreftelse eller bestilling fra kunde. Avtalt leverings-/framdriftsplan for JTT`s leveranse forutsetter at oppdragsgiver leverer teknisk underlag (tegninger, beskrivelser etc.) i samsvar med planen ved bestilling.
 
Møtevirksomhet og/eller befaringer i forbindelse med prosjekteringsarbeidet er ikke inkludert uten det er spesifikt angitt i tilbud eller avtale. Av kapasitetshensyn må slikt arbeid bestilles ved avtalens inngåelse.
 
Bestillingen skal også opplyse om riktig leveringsadresse, og oppgi navn og tlf.nr. til kontakperson på byggeplass.
Leveransen er ikke å anse som bestilt før kunde har mottatt bestillings- eller ordrebekreftelse.
 
4. Partenes representanter
Dersom partene ikke har utpekt sine representanter på tidspunktet for avtaleinngåelse skal partene utpeke sine personer, med nødvendig fullmakt, når arbeidet med oppdraget påbegynnes.
 
5. Tidsfrister/fristforlengelse
Ved forsinket levering/godkjenning av teknisk underlag har JTT rett til fristforlengelse og dekning av merutgifter som følge av slik forsinkelse. Tilsvarende rett til fristforlengelse og dekning av merutgifter gjelder også ved krav om endringsarbeid.
 
JTT har rett til fristforlengelse på grunn av uforutsette hindringer/hendelser som ligger utenfor JTT`s kontroll.
 
JTT vil skriftlig varsle oppdragsgiver ved krav om fristforlengelse og/eller dekning av merutgifter.
 
6. Endrings-/tilleggsarbeider
Endrings- og tilleggsarbeider skal avtales skriftlig mellom partene, og skal omfatte pris og eventuelle konsekvenser for avtalt leveringstid.
  
7. Transport/levering/mellomlagring
Når transport er inkludert i leveransen, leveres varene heist av ved bygning, forutsatt tilkomst inn til bygget for vår transportør. Semitrailer vil bli benyttet på leveranser med lengde over 10 meter.
Bruk av transportør/kranbil ut over dette faktureres med til enhver tids gjeldende satser pr. påbegynt time.
 
Eventuell leie av kranbil til montering må bestilles ved avrop, og vil bli fakturert direkte fra transportør.
Ved avvik skal det skrives egen avviksrapport, som byggeplassansvarlig kvitterer på.
Avropstid på transport er 5 arbeidsdager. Forsendelsen anses å være levert når leveransen er levert byggeplass, eller avtalt mellomlager.
 
Endring av avrop etter 10 arbeidsdager, samt mellomlagring som følge av dette, vil medføre ekstrakostnader.
 
8. Leveransen
Materialer til eventuell avstiving av konstruksjon under monteringen, er ikke inkludert uten dette er spesifikt avtalt. Prosjektering samt varer knyttet til vindavstivning av konstruksjonene er ikke inkludert i leveransen såfremt dette ikke er spesifisert i avtalen.
 
9. Mangler/reklamasjon
Varen eller ytelsen har mangler dersom de ikke dekker de krav eller spesifikasjoner som framkommer i ordrebekreftelsen eller kravspesifikasjon/tegningsunderlag som følger av avtalen eller bilag (kfr. pkt. 3)
 
En mangel som oppdages etter vare-mottak/overtakelse må varsles uten ugrunnet opphold straks den burde/kunne vært oppdaget.
 
Reklamasjonen skal framsettes skriftlig med en beskrivelse av hva reklamasjonen omfatter. JTT forbeholder seg retten til inspeksjon/befaring før reklamasjonen blir tatt til følge.
 
Erstatning/utbedring av en mangel, eller omlevering, kan uansett ikke utgjøre mer enn avtalens opprinnelige verdi, og skal være skriftlig avtalt mellom partene.
 
10. Oppgjør/salgspant
Oppgjøret skal følge betalingsvilkår/-plan som framgår av kontraktsavtalen eller ordrebekreftelsen. Ved forsinket betaling belastes renter etter forsinkelsesrenteloven.
 
Inntil full betaling har funnet sted har JTT salgspant i alt levert materiell/utstyr.
 
11. Tvister
Tvist mellom partene skal søkes løst i minnelighet. For tvist som må løses ved ordinær rettergang skal JTT`s verneting være verneting for alle søksmål.