jtt_cut_white1120

Byggesøknad

Byggesøknad er en søknad til kommunen om tillatelse til å oppføre bygg og anlegg samt å utføre visse andre typer tiltak. Betegnelsen byggesøknad brukes på blant annet «Søknad om tillatelse til tiltak» og «Søknad om tiltak uten ansvarsrett».
Med tiltak menes oppføring, rivning, endring, herunder fasadeendringer, bruksendring og andre tiltak knyttet til bygninger, konstruksjoner og anlegg, samt terrenginngrep og opprettelse og endring av eiendom.

Tjenestens innhold

Søknad om tillatelse til tiltak:
Søknad som sendes kommunen for å foreta arbeider og tiltak. Dette kan være oppføring av nybygg, tilbygg, påbygg, underbygg eller plassering av bygning, konstruksjon eller anlegg, vesentlig endring eller reparasjon av bygning, og fasadeendring. Det kan også være bruksendring og våtrom.
Søker blir engasjert av tiltakshaver og skal være en profesjonell aktør for å kunne erklære ansvar i en byggesak. Søker skal være kontakt/bindeledd mellom tiltakshaver og kommunen.
De ansvarlig prosjekterende, utførende og kontrollerende skal erklære ansvar for sine fagområder, dvs at de tar på seg ansvar for sitt område, at disse er iht lover og forskrifter, og at det samsvarer med byggetillatelsen som blir gitt.
Jæren Treteknikk AS utfører denne tjenesten både som ansvarlig søker og/eller som bistand til å fylle ut søknadspapirer når kunde selv står som ansvarlig søker.

Søknad om tiltak uten ansvarsrett:
Søknad som sendes kommunen for å foreta arbeid og tiltak av mindre størrelse. Dette kan være mindre tiltak på bebygd eiendom og alminnelige driftsbygninger i landbruket.
Tiltakshaver er selv søker og forplikter seg til å gjennomføre tiltaket i henhold til gjeldende lover og forskrifter. Det krever mye faglig innsikt å fylle ut søknadsskjema. De fleste tiltakshavere vil derfor trenge fagkyndig bistand for å få søknaden riktig.
Jæren Treteknikk AS bistår kunde med å fylle ut søknadspapirer.

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema, byggesøknadstegninger, situasjonskart, oversikt over de som skal ha ansvar i prosjektet, eventuell kopi av dispensasjonssøknad og andre opplysninger som kan være aktuelle for saken.
 

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Ansvarlig søker: Gjennomføring av byggesøknadsprosessen fra bestilling til ferdigattest, deriblant utfylling av søknadspapirer, oppfølging av gjennomføringsplan og kontakt med kommune.

Bistand: Utfylling av søknadspapirer og rådgivning i forbindelse med søknadsprosessen.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert etter medgått tid i henhold gjeldende prisliste. Det blir i løpet av saksbehandlingstiden sendt a konto-faktura. 

Verktøy

Fagtorget (Holte) – Modul for byggesak /  ByggSøk fra Direktoratet for Byggkvalitet

Lisenser

2 stk lisenser fra Fagtorget

Krav til saksbehandling

Saksbehandler skal utføre tjenesten med grunnlag i det som er beskrevet ovenfor og ellers forholde seg til Jæren Treteknikk AS sine rutiner for registrering, sjekklister, arkivering etc.

Tjenesteansvarlig

Terje Oaland

Kontakt

Terje Oaland
Terje Oaland
Tekniske Tjenester
Mobil:993 96 361