jtt_cut_white1120

Energiberegning

I «Forskrift om tekniske krav til byggverk» (TEK10), kapittel 14 - Energi, stilles det krav til at byggverk skal prosjekteres og utføres slik at det fremmer lavt energibehov og miljøvennlig energiforsyning.
Bygninger skal være så energieffektive at de enten tilfredsstiller de krav som er angitt i «Energitiltak» eller kravene til «Samlet netto energibehov» (energirammekrav). Det vil si at det stilles definerte krav til konstruksjoner, installasjoner og energiforsyning. For å kunne dokumentere at forskriftskravet er oppfylt må det utføres en energiberegning. Dette vil og gjelde for passivhus og lavenergihus.
Det kan og gjøres kontroll mot Husbankens energikrav der dette er aktuelt. Jæren Treteknikk AS kan stå som ansvarlig prosjekterende for tjenestene.

Tjenestens innhold

Ut fra energiberegningen vil en kunne få en oversikt over forutsetninger som skal til for å tilfredsstille forskriftskravet, fra klimaskallet (hvordan hver enkel konstruksjonsdel må være bygget opp), u-verdi dører og vinduer, kuldebro-verdi, lekkasjetall, krav til ventilasjonsanlegget og hvilken energiforsyning som må til.

Krav til underlag (fra kunde)

Utfylt bestillingsskjema og 1:50 arbeidstegninger eventuelt minimum 1:100 byggesøknadstegninger.
Fasadetegninger må være påført himmelretning.

Resultat av utført oppdrag (til kunde)

Kunde vil få tilsendt sammendrag av forutsetninger som er lagt til grunn i beregningen vedlagt rapporter i pdf-format som dokumenterer beregningen.

Hvordan faktureres tjenesten

Tjenesten blir fakturert med fast pris eller etter medgått tid i henhold til gjeldende prisliste.
Dersom Jæren Treteknikk AS søker om ansvarlig prosjekterende for tjenesten tilkommer et tillegg i henhold til gjeldende prisliste.

Grensesnitt

Jæren Treteknikk AS utfører energiberegninger på nye boliger, tilbygg/påbygg eksisterende boliger, barnehager og enklere forretnings- og kontorbygg.
Jæren Treteknikk AS tar på seg oppdrag 1. der kunde selv definerer kriterier som skal legges til grunn i energiberegningen med eventuelle justeringer fra Jæren Treteknikk AS eller 2. der Jæren Treteknikk AS definerer kriterier som skal til for å tilfredsstille forskriftskravet.
Jæren Treteknikk AS tar ikke på seg oppdrag for private, kun for profesjonelle aktører.

Verktøy

Simien energiberegningsprogram

Lisenser

2 stk lisenser

Krav til saksbehandling

Saksbehandler skal utføre tjenesten med grunnlag i det som er beskrevet ovenfor og ellers forholde seg til Jæren Treteknikk AS sine rutiner for registrering, sjekklister, arkivering etc.

Tjenesteansvarlig

Terje Oaland

Kontakt

Jan Reidar Meland
Jan Reidar Meland
Avd. leder Tekniske Tjenester
Mobil:976 50 668